Love for Værebro Kano og kajakklub

Revideret d. 5. februar 2020

§1. Klubbens navn, mærke og hjemstedskommune:

Klubbens navn er Værebro Kano og Kajakklub. Klubbens mærke er en vimpel af form som en ligebenet trekant, hvor forholdet mellem den korte side og de to lange sider er 1:2, og hvor der på blå bund er afbildet en rød laks med krone over et sort anker samt med sort bogstaverne VK.

Klubben er hjemmehørende i Egedal kommune.

§2. Formål:

Klubbens formål er at varetage og fremme interessen for kano- og kajaksejlads, såvel kulturelt som almennyttigt, ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag, forevisning af film eller lysbilleder, planlægning af ture og i øvrigt på enhver måde, som medlemmerne finder formålstjenlig.

Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

§3. Medlemmer:

Som medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Anmodning herom skal ske til klubbens bestyrelse og kan først finde sted, når man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de sikkerhedskrav, som findes i DGI ́s love og klubbens sikkerhedsbestemmelser. Medlemmer under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

Nøgle til klubhus og klubkanoer kan erhverves for et depositum fastsat på ordinær generalforsamling. Nøgle kan tidligst erhverves efter deltagelse i mindst 3 klubarrangementer (klubaften eller tur).

§4. Kontingent:

Medlemskontingent forfalder til betaling således: 1. februar for indeværende regnskabsår. Der udsendes opkrævninger til medlemmernemindst 14 dage før forfaldsdato. Har betaling ikke fundet sted 14 dage efter forfaldsdato, kan kontingentet forhøjes med et ekspeditionsgebyr, svarende til 10% af medlemskontingentet.

Er der gået 1 måned efter forfaldsdatouden at betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Nye medlemmer, der søger optagelse i perioden 1. januar 31. juni, betaler fuldt kontingent for indmeldelsesåret.

Nye medlemmer, der søger optagelse i perioden 1. juli 31. december, betaler halvt kontingent for indmeldelsesåret.

Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr.Kontingent,indmeldelsesgebyr, nøgledepositum og pris på kajakkursusfastsættes på ordinær generalforsamling, i følgende kategorier:

 • Juniorer (1220 år)
 • Seniorer (fra 21år)
 • Familie (børn over junioralder betaler selvstændigt)

§5. Særlige forhold:

Under særlige forhold, sygdom, bortrejse o. lign. kan der ved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser.

Sådanne aftaler skal fornyes ved hver sæsons begyndelse (1. januar).

§6. Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller formanden.

Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Medlemmet kan dog fordre eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved ny generalforsamlingsbeslutning.

§7. Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden 15. januar – 28. februar.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Dagsordenens rækkefølge er:

 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og nøgledepositum.
 • Valg til foreningens tillidsposter, herunder turudvalg.
 • Eventuelt.

Stemmeberettiget med én stemme er ethvert medlem over 12 år, som har været medlem i mindst 3 måneder før en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Ved den ordinære / ekstraordinære generalforsamling kan et medlem afgive stemme for indtil 5 medlemmer ved fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn.

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning eller, hvis ét medlem ønsker det, skriftligt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

Ved vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Lovforslag fremsat af bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§8. Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand, sekretær, kasserer samt 1 bestyrelsesrepræsentant. Valgperioden er 2 år.

Formand og 2 bestyrelsesrepræsentanter vælges på lige årstal, 2 bestyrelsesrepræsentanter på ulige årstal.

Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 til 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindelig indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller næstformanden.

Afstemninger foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, foretages en ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Sekretæren har ret til at bruge båndoptager på generalforsamlingen.

§8 a.

Ved dispositioner over foreningens konti tegner kassereren eller formand plus næstformand klubben.

Ved dispositioner over foreningens øvrige aktiver tegner formanden plus mindst ét bestyrelsesmedlem klubben.

Bestyrelsen kan foretage køb og salg af materialer for klubben til et enkelt beløb svarende til maximalt 100 gange årskontingentet for et voksenmedlem.

Dispositioner for beløb herover skal forelægges en generalforsamling.

§9. Regnskabet:

Regnskabet løber fra og med 1. januar til og med 31. december, og bestyrelsen kan kræve at blive løbende orienteret herom.

Årsregnskabet skal revideres af revisorerne.

Bestyrelsen forvalter pengemidler under ansvar overfor generalforsamlingen.

Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§10. Revisorer:

Revisorerne består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.

Endvidere vælges for hvert år 1 revisorsuppleant.

§11. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller klubbens revisorer finder det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt, ved bestyrelsens foranstaltning og med mindst 14 dages varsel, hvor dagsordenen skal fremgå.

Den udsendte dagsorden kan ikke tilføjes nye punkter, eller på anden måde ændres, senere end 14 dage før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra de stemmeberettigede medlemmer, skal disse, samtidig med ønsket om ekstraordinær generalforsamling, meddele dagsordenen.

Hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af de stemmeberettigede medlemmer, skal mindst 80 % af de medlemmer som indkalder til ekstraordinær generalforsamling, personlig give fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling.

Dato for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fastsættes under alle forhold af bestyrelsen. Dog skal ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 35 dage efter modtagelse af skriftligt ønske fra 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Ved ekstraordinær generalforsamling er §7 gældende, bortset fra generalforsamlingsperiode, varsel, dagsorden og forslag.

§12. Bestemmelser og reglementer:

Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og skal være opslået i klubhuset.

§13. Gæster:

 1. A)   Prøvetur:                    

Gæster er velkomne til en gratis prøvetur på Værebro Å i forbindelse med en klubaften.

Prøveture i klubbens kajakker kan kun finde sted under overvågen af klubbens kajakinstruktør eller et andet kyndigt medlem.

 1. B)   Medlemmers private udflugter:

Et medlem kan tage en ekstra klubkano (til gæster) med ud maksimum 2 gange i løbet af en sæson uden beregning.

Private gæster har ikke adgang til at benytte klubbens kajakker undtagen ved prøveture, jf. ovenfor.

 1. C)   Skoler, institutioner, foreninger m.v.:

Skoler, institutioner, foreninger og medlemmers arbejdspladser skal betale 25,- kr. pr. person for lån af klubbens materiel.

 1. D)   Gæster på klubture:

Der er begrænset mulighed for at medtage gæster på klubture, og forudsætter at der er plads (kanoer, trailer, biler). Dette kan indebære, at gæster må vige pladsen for medlemmer, også selvom der er givet tilsagn.

Medlemmer har fortrinsret til at deltage i klubbens arrangementer.

Hver gæst kan højst deltage i to arrangerede ture, når de skal sejle i klubbens kanoer.

Fællesudgifter deles ligeligt mellem medlemmer såvel som gæster.

Gæster betaler desuden 25,- kr. pr. person pr. dag for lån af klubbens materiel.

§14. Opløsning af klubben:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Der kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages med ovennævnte majoritet uanset de fremmødtes antal. Ligeledes tages da bestemmelse om klubbens formue og ejendele.

Evt. overskud og både m.m. overdrages til DGI.


Foranstående love er gengivet som vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling, den 31. august 1978, og ændret på den ordinære generalforsamling, den 31. oktober 1980 – den 12. november 1982 – den 5. november 1983 – den 7. november 1987 – den 8. februar 1989 – den 26. februar 1991 – den 22. februar 1995 – den 18. februar 1998, den 12. februar 2003, den 21. februar 2007 (Kommunalreformen), på ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2007 (ud af DKF, ind hos DGI) og på ordinær generalforsamling, den 20. februar 2008 – den 20. februar 2013 – den 18. februar 2015 – den 6.februar 2019 den 5. februar 2020.