Love for Værebro Kano og kajakklub

Revideret d. 8. februar 2023

§ 1. Klubbens navn, mærke og hjemstedskommune

Klubbens navn er Værebro Kano og Kajakklub. Klubbens mærke er en vimpel af form som en ligebenet trekant, hvor forholdet mellem den korte side og de to lange sider er 1:2, og hvor der på blå bund er afbildet en rød laks med krone over et sort anker, en padel samt – med sort – bogstaverne VK.

Klubben er hjemmehørende i Egedal kommune.

§2. Formål

Klubbens formål er at varetage og fremme interessen for kano- og kajaksejlads.
Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Egedal Idrætsfællesskab (EIF).

§3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Anmodning herom skal ske til klubbens formand. Medlemmer under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

Nøgle til klubhus og klubfartøjer kan erhverves for et depositum, fastsat på ordinær generalforsamling.

§4. Kontingent

Medlemskontingent forfalder til betaling pr 1. februar for indeværende regnskabsår. Der udsendes opkrævninger til medlemmerne mindst 14 dage før forfaldsdato. Er der gået 1 måned efter forfaldsdato uden at betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Nye medlemmer, der søger optagelse i perioden 1. januar – 30. juni, betaler fuldt kontingent for indmeldelsesåret.

Nye medlemmer, der søger optagelse i perioden 1. juli – 31. august, betaler halvt kontingent for indmeldelsesåret.

Nye medlemmer, der søger optagelse i perioden 1. september – 31. december, betaler fuldt kontingent som dækker indmeldelsesåret og det efterfølgende år.

Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr.

Kontingent, indmeldelsesgebyr, nøgledepositum og pris på kajakkursus fastsættes på ordinær generalforsamling i følgende kategorier:

 • Juniorer (12-17 år)
 • Seniorer (fra 18 år)
 • Familie (børn over junioralder betaler selvstændigt)

§5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til kassereren eller formanden.

Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Eksklusionen skal være begrundet. Medlemmet kan kræve eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun
optages ved ny generalforsamlingsbeslutning.

§6. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden 15. januar – 28. februar.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen har følgende rækkefølge :

 • Valg af dirigent og referent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, nøgledepositum og pris for kursus
 • Valg
 • Eventuelt

Stemmeberettiget med én stemme er ethvert medlem over 12 år, som har været medlem i mindst 3 måneder før en generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger 1 formand, 1 kasserer og 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal.

På generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen

 • 1 suppleant til bestyrelsen
 • 1 revisor
 • 1 revisorsuppleant

På generalforsamlingen vælges et turudvalg på 3 medlemmer. Turudvalget skal udarbejde forslag til turplan for det kommende år. Forslaget forelægges generalforsamlingen. Medlemmerne i turudvalg vælges for 3 år, forskudt, så der vælges et nyt medlem hver år

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning eller, hvis ét medlem ønsker det, skriftligt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Ved vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Til vedtagelse af andre forslag kræves simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Lovforslag fremsat af bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§7. Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt varsel er mødt, deriblandt formanden eller kassereren.

Afstemninger foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, foretages en ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§8. Dispositionsret

Ved dispositioner over foreningens konti tegner kassereren eller formand plus mindst ét bestyrelsesmedlem klubben.
Ved dispositioner over foreningens øvrige aktiver tegner formanden plus mindst ét bestyrelsesmedlem klubben.
Bestyrelsen kan foretage køb og salg af materialer for klubben til et enkelt beløb svarende til maximalt 100 gange årskontingentet for et voksenmedlem.
Dispositioner for beløb herover skal forelægges en generalforsamling.

§9. Regnskabet

Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af revisoren.
Bestyrelsen forvalter pengemidler under ansvar overfor generalforsamlingen.

Regnskabet, forsynet med revisorens påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

 • mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det
 • mindst 25 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra de stemmeberettigede medlemmer, skal dagsorden fremgå af ønsket om ekstraordinær generalforsamling. Mindst 60 % af de medlemmer, der har ønsket en ekstraordinær generalforsamling skal personligt give fremmøde ved denne.

Dato for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor 35 dage efter modtagelse af ønsket fra klubbens medlemmer.

Ved ekstraordinær generalforsamling gælder de i § 6 fastsatte regler om stemmeberettigelse og beslutninger.

§11. Bestemmelser og reglementer

Bestyrelsen kan fastsætte reglementer og særlige bestemmelser for udvalgte områder.

Bestyrelsen skal fastlægge

 • særlige regler og ’sikkerhedsbestemmelser’ for kano og kajakroning
 • reglement for brug af klubbens materiel
 • retningslinjer for ansvar og sikkerhed ved sejlads med skoleklasser og
  spejdergrupper (eventsejlads)

Disse bestemmelser skal være tilgængelige på klubben webside.

§12. Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens ophør kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestemmelse om klubbens ophør kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling. Her kan bestemmelse om klubbens ophør tages med tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, – uanset de fremmødtes antal.

Ved beslutning om klubbens ophør vælges en komite på 3 medlemmer. Denne komite skal realisere klubbens formue og ejendele, herunder afsøge mulighed for fusion med anden tilsvarende klub.

Fra beslutning om klubbens ophør til beslutning om endelig placering af formue og ejendele, kan der ikke optages nye medlemmer

Komiteen indkalder til en sidste ekstraordinær generalforsamling, hvor fusion eller placering af et evt overskud til gavn for rosporten vedtages efter indstilling fra komiteen. Endelig placering af overskud, fartøjer og ejendele vedtages ved simpelt flertal


Foranstående love er gengivet som vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling, den 31. august 1978, og ændret på den ordinære generalforsamling, den 31. oktober 1980 – den 12. november 1982 – den 5. november 1983 – den 7. november 1987 – den 8. februar 1989 – den 26. februar 1991 – den 22. februar 1995 – den 18. februar 1998, den 12. februar 2003, den 21. februar 2007 (Kommunalreformen), på ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2007 (ud af DKF, ind hos DGI) og på ordinær generalforsamling, den 20. februar 2008 – den 20. februar 2013 – den 18. februar 2015 – den 6. februar 2019 – den 5. februar 2020 – den 8. februar 2023.