Regler og sikkerhedsbestemmelser for kajakroning i Værebro kanoklub

Indhold

1. Roregler for Værebro Kanoklub §§ 1 – 5
2. Generelle sikkerhedsbestemmelser §§ 6 – 11
3. Sikkerhedsbestemmelser for klubbens ungdomsmedlemmer § 12
4. Kajak-vinterroning for Værebro Kanoklub §§ 13 – 16

1. Roregler for Værebro Kanoklub

§ 1

Roreglerne er et lokalt supplement til de generelle sikkerhedsbestemmelser for
medlemmer af Værebro Kanoklub og andre, der deltager i vore ture, udøver sporten fra
vor plads eller benytter vore både. Herunder henhører også brugen af private kanoer og
kajakker.
Værebro Kanoklubs bestyrelse har ledelsen af roningen og træffer de nødvendige
dispositioner med hensyn til personsikkerhed og til klubmateriellets benyttelse.

§ 2

Klubben betragter Værebro Å og Roskilde Fjord som sine primære aktivitetsområder.
Personer som er uerfarne i kano- og kajaksejlads og som ikke har aflagt svømmeprøve,
må ved sejlads uden erfaren ledsager kun sejle på Værebro Å.
For personer, som ikke har aflagt 600 m svømmeprøve gælder, at de skal bære svømme eller redningsvest ved krydsning af en fjord, sø, havstrækning eller lignende, uanset at
erfaren ledsager er med. Dog kan personer, som har aflagt 200 m svømmeprøve fritages
herfor, såfremt forhold som vejr og strøm er gunstige og erfaren ledsager er deltager.

§ 3

Kajakroere skal aflægge 600 m svømmeprøve for at opnå kajakret 2, 3 og 4 (jf. § 5).
Kajakroere med kajakret 1 og kanoroere skal aflægge 200 m svømmeprøve.
Medlemmerne har ansvar for at holde svømmefærdighederne vedlige. Medlemmerne har ansvaret for egen sikkerhed, herunder at helbred, fysisk form, rofærdighed og udstyr svarer sikkerhedsmæssigt til de forhold, som roningen skal foregå under.

§ 4

Under sejlads i såvel kano som kajak skal der altid forefindes en godkendt svømme- eller
redningsvest pr. ombordværende.
Det anbefales klubbens medlemmer at sørge for, at børn altid er iført godkendt
redningsvest under sejlads.

§ 5 Kajakret

Kajakret 1

Tre medlemsaftner med håndtering af kajak og grej samt sejlads på åen giver ret til at ro kajak på Værebro Å.
I perioden 1. maj – 30. september er kystnær solosejlads endvidere tilladt for medlemmer over 18 år langs østsiden af Roskilde Fjord mellem stranden umiddelbart nord for Danmarine Havn (Jyllinge Nordmark) og Marbæk Strand.

Kajakret 2

Gennemført kajakkursus giver ret til at ro kajak i området på Roskilde Fjord, der er
begrænset fra Jyllinge lystbådehavn i syd til Frederikssund, i en max. afstand på 300 m fra kysten.

Kajakret 3

Erhverves efter kajakret 2 og 300 km roning, og det i øvrigt vurderes, at personen kan klare sig selv (situationsfornemmelse/vejrlig) samt aflæggelse af soloentring. Ingen områdebegrænsning.

Kajakret 4

Instruktør eller tilsvarende niveau. Giver ret til at tage ansvar og turlede kajakret 2- og 3-roere samt ledsage og instruere kajakret 1-roere på Roskilde Fjord.

Kajakret er tilknyttet en bestemt bådtype. F.eks. kan man have kajakret 2 til turbåd og
kajakret 3 til havkajak.
I klubhuset forefindes en oversigt over hvilken kajakret og bådtype kajakroerne i klubben er placeret under.
Et medlem med kajakret 1 og 2 kan medtages på ture/ferie og her ro i kajak, fortrinsvis
havkajak. Kajakroeren er forpligtet til at være iført svømmevest under al sejlads. Sejladsen foregår på kajakroerens eget ansvar.

2. Generelle sikkerhedsbestemmelser

§ 6

Det anbefales, at medlemmerne oplyser om helbredsmæssige forhold, sygdomme mv, der kan få betydning for sikkerheden ved roningen.

§ 7

Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens
bestyrelse, og være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at
en båd til enhver tid kan identificeres.

§ 8

For frigivelse uden ledsagelse skal som minimum gælde:

 1. Den aktive roer er fyldt 12 år.
 2. Den aktive roer kan ved kæntring bjerge sig selv i land.
 3. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne “Lov og ret på vandet”, ”Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak” og ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs”, beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.

§ 9

Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr.
ombordværende.

§ 10

I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest.
Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.

§ 11

Tilladelse til langtursroning meddeles af klubbens bestyrelse til alle medlemmer, som har aflagt de under §8 b og c stipulerede prøver, og som af klubbens bestyrelse skønnes at være i besiddelse af fornøden færdighed i at ro.
Det indskærpes at tage behørigt hensyn til vejr, vind og strøm, og særligt advares mod
længere overfarter, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde eller sunde, og især i
strømfarvande.
Ganske særligt advares imod roning i koldt vand og mørke.

Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvande skal der altid føres lygte fra mørkets frembrud til daggry.
Under roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte, rede til brug.
Under roning i havne skal alle kanoer og kajakker holde sig i højre side af sejlløbet og må
på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken.
Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.
En kano eller kajak, som er på tur, skal følge kystlinjen så nær, at roeren stadig har føling med land. Ved føling med land forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land.
Dog skal det være tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (d.v.s. roligt vejr uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige.

3. Sikkerhedsbestemmelser for klubbens ungdomsmedlemmer

§ 12

For medlemmer under 18 år gælder følgende regler for benyttelse af kajak på egen hånd:
· Forældre eller værge skal overfor klubben have afgivet skriftlig erklæring om at være
indforstået med benyttelsen.

4. Regler for kajak-vinterroning

§ 13

Vinterroning omfatter perioden fra standerstrygning til standerhejsning. I denne periode må roning kun finde sted i tiden fra solopgang til 1⁄2 time før solnedgang.

§ 14

Alle med kajakret 1 eller højere kan frit færdes på Værebro Å i såvel turkajak som
havkajak.

§ 15

For at færdes uden for Værebro Å må kun benyttes havkajak, og følgende krav skal være
opfyldt:

 • Roeren skal have kajakret 3 eller 4 til havkajak.
 • Roeren skal have roet mindst 300 km i det indeværende kalenderår.
 • Der skal aflægges prøve i selvredning på åbent vand ved eller efter standerstrygning, før vinterroning kan påbegyndes.
 • Afstanden til grundt vand (1 m) må ikke overstige 50 m hvis roeren er iført
  sommerrobeklædning. Hvis tørdragt eller Long John i kombination med tørjakke benyttes, kan ovennævnte begrænsning fraviges. Det anbefales at have et sæt skiftetøj og håndklæde med.
 • Klubbens kajakker skal så vidt muligt friholdes fra sejlads i is.
 • Det anbefales, at
  • mindst to roere følges ad ved vinterroning,
  • der roes kontinuerligt i efterårsperioden og gennem vintersæsonen, således at vinterroning ikke kun er enkeltstående kajakture, når vandet er meget koldt,
  • vinterroning foregår i vinterbeklædning (f.eks. tørdragt),
  • roere, der ønsker at ro vinterroning, gennemfører entringsøvelse i vinterbeklædning.

§ 16 Andet

Såfremt de nævnte regler ikke overholdes kan retten til vinterroning revurderes af
bestyrelse/kajakinstruktør.

Disse regler og sikkerhedsbestemmelser er gældende fra d. 1. januar 2018.

Vedtaget af Værebro Kanoklubs bestyrelse d. 03.10.2017