Ro- og sikkerhedsreglement

ROREGLER OG SIKKERHEDSBESTEMMELSER
REGLER FOR KAJAK-VINTERRONING

De udfærdigede regler er gældende for alle klubbens medlemmer

Indhold

 1. Roregler for Værebro Kanoklub
 2. Generelle sikkerhedsbestemmelser
 3. Sikkerhedsbestemmelser for Værebro Kanoklubs ungdomsmedlemmer
 4. Kajak-vinterroning for Værebro Kanoklub

1. Roregler for Værebro Kanoklub

§ 1.

Roreglerne er et lokalt supplement til de generelle sikkerhedsbestemmelser for medlemmer af Værebro Kanoklub samt andre, der deltager i vore ture, udøver sporten fra vor plads eller benytter vore både. Herunder henhører også egne kanoer og kajakker.

§ 2.

Klubben betragter Værebro Å og Roskilde Fjord som sine primære aktivitetsområder.

Personer som er uerfarne i kano- og kajaksejlads og som ikke har aflagt svømmeprøve, må ved sejlads uden erfaren ledsager kun sejle på Værebro Å.

For personer, som ikke har aflagt 600 m svømmeprøve gælder, at de skal bære svømme- eller redningsvest ved krydsning af en fjord, sø, havstrækning eller lignende, uanset at erfaren ledsager er med. Dog kan personer, som har aflagt 200 m svømmeprøve fritages herfor, såfremt forhold som vejr og strøm er gunstige og erfaren ledsager er deltager.

§ 3:

Svømmeprøve er gyldig for én sæson.

Det er sikkerhedsudvalgets opgave løbende at arrangere svømmeprøver, enten i svømmebad eller ved strand. Kajakroere med kajakret 2, 3 og 4 (jf. § 5) skal aflægge 600 m svømmeprøve, og kanoroere skal aflægge 200 m svømmeprøve. Kajakroere med kajakret 1 og kanoroere skal aflægge 200 m svømmeprøve. Svømmeprøve aflægges overfor et medlem af sikkerhedsudvalget, klubbens bestyrelse eller andet betroet medlem.

§ 4:

Under sejlads i såvel kano som kajak skal der altid forefindes en godkendt svømme- eller redningsvest pr. ombordværende. Det anbefales klubbens medlemmer at sørge for, at mindre børn altid er iført godkendt redningsvest under sejlads.

§ 5:
Kajakret
 • Kajakret 1: Tre medlemsaftner med håndtering af kajak og grej samt sejlads på åen giver ret til at ro kajak på Værebro Å.
  I perioden 1. maj – 30. september er kystnær solosejlads endvidere tilladt for medlemmer over 18 år langs østsiden af Roskilde Fjord mellem stranden umiddelbart nord for Danmarine Havn (Jyllinge Nordmark) og Marbæk Strand.
 • Kajakret 2: Gennemført kajakkursus giver ret til at ro kajak i området på Roskilde Fjord, der er begrænset fra Jyllinge lystbådehavn i syd til Frederikssund, i en max. afstand på 300 m fra kysten.
 • Kajakret 3: Erhverves efter kajakret 2 og 300 km roning, og det i øvrigt vurderes, at personen kan klare sig selv (situationsfornemmelse/vejrlig) samt aflæggelse af soloentring. Ingen områdebegrænsning.
 • Kajakret 4: Instruktør eller tilsvarende niveau. Giver ret til at tage ansvar og turlede kajakret 2- og 3- roere samt ledsage og instruere kajakret 1-roere på Roskilde Fjord.
  Kajakret er tilknyttet en bestemt bådtype. F.eks. kan man have kajakret 2 til turbåd og kajakret 3 til havkajak.

Hvis et medlem med kajakret ikke får roet i kajak i en længerevarende periode (over 1 år), vil erhvervet kajakret blive taget op til ny vurdering af formand og instruktør.

I klubhuset forefindes en oversigt over hvilken kajakret og bådtype kajakroerne i klubben er placeret under.

Et medlem med kajakret 1 og 2 kan medtages på ture/ferie og her ro i kajak, fortrinsvis havkajak. Der skal dog være mindst to ledsagende kanoer med. Kajakroeren er forpligtet til at være iført svømmevest under al sejlads. Sejladsen foregår på kajakroerens eget ansvar.

 

2. Generelle sikkerhedsbestemmelser

§ 6.

Ifølge de generelle sikkerhedsbestemmelser skal alle klubber bede nye aktive medlemmer ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden.

§ 7.

Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres.

§ 8.

For frigivelse uden ledsagelse skal som minimum gælde:

 1. Den aktive roer er fyldt 12 år.
 2. Den aktive roer kan ved kæntring bjerge sig selv i land.
 3. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne “lov og ret på vandet” beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.
§ 9.

Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende.

§10.

I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.

§ 11.

Tilladelse til langtursroning meddeles af klubbens bestyrelse til alle medlemmer, som har aflagt de under b og c (§8) stipulerede prøver, og som af klubbens bestyrelse skønnes at være i besiddelse af fornøden færdighed i at ro.

Det indskærpes at tage behørigt hensyn til vejr, vind og strøm, og særligt advares mod længere overfarter, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde eller sunde, og især i strømfarvande.

Ganske særligt advares imod roning i koldt vand og mørke.

Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvande skal der altid føres lygte fra mørkets frembrud til daggry.

Under roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte, rede til brug.

Under roning i havne skal alle kanoer og kajakker holde sig i højre side af sejlløbet og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken.

Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

En kano eller kajak, som er på tur, skal følge kystlinien så nær, at roeren stadig har føling med land. Ved føling med land forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land.

Dog skal det være tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (d.v.s. roligt vejr uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige.

3. Sikkerhedsbestemmelser for Værebro Kanoklubs ungdomsmedlemmer

I henhold til Værebro Kanoklubs loves § 3 har bestyrelsen fastsat følgende sikkerhedsbestemmelser for kajaksejlads:

§ 12.

For medlemmer under 18 år gælder følgende regler for benyttelse af kajak på egen hånd:

 1. Medlemmet er underlagt bestemmelserne under § 5-kajakret.
 2. Forældre eller værge skal overfor klubben have afgivet skriftlig erklæring om at være indforstået med benyttelsen.
 3. Roreglementets § 1, 2, 3, 4 og 5 er gældende.
§ 13.

Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra klubben uden refusion af kontingent.

4. Regler for kajak-vinterroning

§ 14.

Vinterroning omfatter perioden fra standerstrygning til standerhejsning. I denne periode må roning kun finde sted i tiden fra solopgang til 1⁄2 time før solnedgang.

§ 15.

Alle med kajakret 1 eller højere kan frit færdes på Værebro Å i såvel turkajak som havkajak.

§ 16.

For at færdes uden for Værebro Å må kun benyttes havkajak, og følgende krav skal være opfyldt:

 1. Roeren skal have kajakret 3 eller 4 til havkajak.
 2. Roeren skal have roet mindst 300 km i det indeværende kalenderår.
 3. Der skal aflægges prøve i selvredning på åbent vand ved eller efter standerstrygning, før vinterroning kan påbegyndes.
 4. Afstanden til grundt vand (1 m) må ikke overstige 50 m hvis roeren er iført sommerrobeklædning.
  Hvis tørdragt eller Long John i kombination med tørjakke benyttes, kan ovennævnte begrænsning fraviges.
  Det anbefales at have et sæt skiftetøj og håndklæde med.
 5. Klubbens kajakker skal så vidt muligt friholdes fra sejlads i is.
§ 17.

Såfremt de nævnte regler ikke overholdes kan retten til vinterroning revurderes af bestyrelse/kajakinstruktør.

Gældende fra 29. oktober 2006

Godkendt den 1. marts 2006 af Værebro Kanoklubs bestyrelse, valgt på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2006.

Paragrafnummerering (samt fjernelse af DKF) ændret november 2009 efter udmeldelse af DKF.

Ændring af kajakret 1 og 2 på bestyrelsesmøde november 2010.

Reklamer