Ro- og sikkerhedsbestemmelser

Regler og sikkerhedsbestemmelser for kajakroning i Værebro Kano og Kajakklub

Indhold

 1. Roregler for Værebro Kano og Kajakklub                                         §§   1 –   5
 2. Generelle sikkerhedsbestemmelser                                                  §§   6 –  11
 3. Sikkerhedsbestemmelser for klubbens ungdomsmedlemmer         §  12
 4. Kajak-vinterroning                                                                            §§  13 – 16

 

1. Roregler for Værebro Kano og Kajakklub

§1

Roreglerne er et lokalt supplement til de generelle sikkerhedsbestemmelser for medlemmer af Værebro Kano og Kajakklub og andre, der deltager i vore ture, udøver sporten fra vor plads eller benytter vore både. Herunder henhører også brugen af private kanoer og kajakker

Værebro Kano og Kajakklub’s bestyrelse har ledelsen af roningen og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til personsikkerhed og til klubmateriellets benyttelse

§2

Klubben betragter Værebro Å og Roskilde Fjord som sine primære aktivitetsområder

Personer som er uerfarne i kano- og kajaksejlads og som ikke har aflagt svømmeprøve, må ved sejlads uden erfaren ledsager kun sejle på Værebro Å

For personer, som ikke har aflagt 600 m svømmeprøve gælder, at de skal bære svømme- eller redningsvest ved krydsning af en fjord, sø, havstrækning eller lignende, uanset at erfaren ledsager er med. Dog kan personer, som har aflagt 200 m svømmeprøve fritages herfor, såfremt forhold som vejr og strøm er gunstige og erfaren ledsager er deltager

§3

Kajakroere skal aflægge 600 m svømmeprøve for at opnå kajakret 2, 3 og 4 (jf. § 5).  Kajakroere med kajakret 1 og kanoroere skal aflægge 200 m svømmeprøve

Medlemmerne har ansvar for at holde svømmefærdighederne vedlige. Medlemmerne har ansvaret for egen sikkerhed, herunder at helbred, fysisk form, rofærdighed og udstyr svarer sikkerhedsmæssigt til de forhold, som roningen skal foregå under

§4

Under sejlads i såvel kano som kajak skal der altid forefindes en godkendt svømme- eller redningsvest pr. ombordværende

Det anbefales klubbens medlemmer at sørge for, at børn altid er iført godkendt redningsvest under sejlads

§5 Kajakret

Kajakret 1

Tre medlemsaftner med håndtering af kajak og grej samt sejlads på åen giver ret til at ro kajak på Værebro Å
I perioden 1. maj – 30. september er kystnær solosejlads endvidere tilladt for medlemmer over 18 år langs østsiden af Roskilde Fjord mellem stranden umiddelbart nord for Danmarine Havn (Jyllinge Nordmark) og Marbæk Strand

Kajakret 2

Gennemført kajakkursus giver ret til at ro kajak i området på Roskilde Fjord, der er begrænset fra Jyllinge lystbådehavn i syd til Frederikssund, i en max. afstand på 300 m fra kysten

Kajakret 3

Erhverves efter kajakret 2 og 300 km roning, og det i øvrigt vurderes, at personen kan klare sig selv (situationsfornemmelse/vejrlig) og aflæggelse af soloentring. Ingen områdebegrænsning

Kajakret 4

Instruktør eller tilsvarende niveau. Giver ret til at tage ansvar og turlede kajakret 2- og 3- roere samt ledsage og instruere kajakret 1-roere på Roskilde Fjord
Kajakret er tilknyttet en bestemt bådtype. F.eks. kan man have kajakret 2 til turbåd og kajakret 3 til havkajak

I klubhuset forefindes en oversigt over hvilken kajakret og bådtype kajakroerne i klubben er placeret under

Et medlem med kajakret 1 og 2 kan medtages på ture/ferie og her ro i kajak, fortrinsvis havkajak. Kajakroeren er forpligtet til at være iført svømmevest under al sejlads. Sejladsen foregår på kajakroerens eget ansvar

2. Generelle sikkerhedsbestemmelser

§6

Det anbefales, at medlemmerne oplyser om helbredsmæssige forhold, sygdomme mv, der kan få betydning for sikkerheden ved roningen

§7

Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, og være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres

§8

For frigivelse uden ledsagelse skal som minimum gælde :

 • Den aktive roer er fyldt 12 år.
 • Den aktive roer kan ved kæntring bjerge sig selv i land.
 • Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne “lov og ret på vandet”, ”Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak” og ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs”, beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.

§9

Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende

§10

I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året

§11

Tilladelse til langtursroning meddeles af klubbens bestyrelse til alle medlemmer, som har aflagt de under b og c (§8) stipulerede prøver, og som af klubbens bestyrelse skønnes at være i besiddelse af fornøden færdighed i at ro

Det indskærpes at tage behørigt hensyn til vejr, vind og strøm, og særligt advares mod længere overfarter, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde eller sunde, og især i strømfarvande

Ganske særligt advares imod roning i koldt vand og mørke

Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvande skal der altid føres lygte fra mørkets frembrud til daggry

Under roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte, rede til brug

Under roning i havne skal alle kanoer og kajakker holde sig i højre side af sejlløbet og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken

Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land

En kano eller kajak, som er på tur, skal følge kystlinien så nær, at roeren stadig har føling med land. Ved føling med land forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land

Dog skal det være tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (d.v.s. roligt vejr uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige

3. Sikkerhedsbestemmelser for klubbens ungdomsmedlemmer

§12

For medlemmer under 18 år gælder følgende regler for benyttelse af kajak på egen hånd:

 • Forældre eller værge skal overfor klubben have afgivet skriftlig erklæring om at være indforstået med benyttelsen

4. Regler for kajak-vinterroning

§13

Vinterroning omfatter perioden fra standerstrygning til standerhejsning. I denne periode må roning kun finde sted i tiden fra solopgang til 1⁄2 time før solnedgang

§14

Alle med kajakret 1 eller højere kan frit færdes på Værebro Å i såvel turkajak som havkajak

§15

For at færdes uden for Værebro Å må kun benyttes havkajak, og følgende krav skal være opfyldt:

 • Roeren skal have kajakret 3 eller 4 til havkajak
 • Roeren skal have roet mindst 300 km i det indeværende kalenderår
 • Der skal aflægges prøve i selvredning på åbent vand ved eller efter standerstrygning, før vinterroning kan påbegyndes
 • Afstanden til grundt vand (1 m) må ikke overstige 50 m hvis roeren er iført sommerrobeklædning
  Hvis tørdragt eller Long John i kombination med tørjakke benyttes, kan ovennævnte begrænsning fraviges
  Det anbefales at have et sæt skiftetøj og håndklæde med
 • Klubbens kajakker skal så vidt muligt friholdes fra sejlads i is
 • Det anbefales, at
  • mindst to roere følges ad ved vinterroning
  • der roes kontinuerligt i efterårsperioden og gennem vintersæsonen, således at vinterroning ikke kun er enkeltstående kajakture, når vandet er meget koldt
  • vinterroning foregår i vinterbeklædning (f.eks tørdragt)
  • roere, der ønsker at ro vinterroning, gennemfører entringsøvelse i vinterbeklædning

§16 Andet

Såfremt de nævnte regler ikke overholdes kan retten til vinterroning revurderes af bestyrelse/kajakinstruktør

Disse regler og sikkerhedsbestemmelser er gældende fra d. 1.januar 2018

Vedtaget af Værebro Kano og Kajakklub’s bestyrelse d. 03.10.2017