Overnatning på strande

Vigtigt nyt om overnatning på strande/ kyststrækninger.

Skov- og naturstyrelsen er nu kommet med revideret bekendtgørelse om offentlighedens adgang til færdsel og ophold i naturen.

Der er en meget vigtig ændring (for DKF+DFfR) i den nye bekendtgørelse – det betyder at vi lovligt kan overnatte på strandene, så længe det sker i beskedne ly. Det står i notatet om § 28 nr. 8 (side 6+7)

I det medfølgende notat står det der betyder noget for DKF’s medlemmer (side 6+7)

Vejledningen vil blive udbygget med følgende tekst: Bestemmelsen forhindrer ikke, at f.eks. nogle få langtursroere etablerer beskedne ly, f.eks. en simpel regnslagsbivuak eller en bomafskærmning, hvorunder der kan overnattes. Et ly må ikke have en fremtræden og størrelse, der gør det naturligt at sammenligne det med et telt.

Teksten i bekendtgørelsen er:§ 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende:

 1. Fiske i søer, damme og vandløb.
 2. Beskadige træer og buske.
 3. Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.
 4. Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.
 5. Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.
 6. Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg.
 7. Drive handel.
 8. Opstille telte og lign.
 9. Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.
 10. Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.
 11. Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler.